Statut Szkoły

Statut Gimnazjum

 

§1. Przepisy ogólne.

§2. Cele i zadania gimnazjum.

§3. Organy gimnazjum i ich kompetencje

§4. Organizacja gimnazjum

§5. Nauczyciele i inni pracownicy.

§6. Uczniowie.

§7. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

§8. Postanowienia końcowe.